null

Program osłonowy "Zielone Wsparcie i dotacje na ochronę środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
las

Dotacje na ochronę środowiska

Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne, w tym na: likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. Szczegółowe informacje o dotacjach 

Weź dotację, zlikwiduj kopciucha!

Usunięcie z Warszawy pieców na paliwo stałe i olej opałowy to ważny element walki ze smogiem. Główne założenie nowego programu dotacyjnego to likwidacja wszystkich tzw. „kopciuchów” w jak najkrótszym czasie. Miasto przeznaczyło na ten cel 300 mln. zł oraz stworzyło korzystne i przyjazne zasady udzielania dotacji. Od 12 do 200 tyś zł - tyle obecnie wynosi dofinansowanie na wymianę starego pieca. Warto zrobić to teraz, gdy można zaoszczędzić nawet 100% kosztów tej inwestycji. Tym bardziej, że zgodnie z prawem do końca 2022 r. i tak trzeba wymienić „kopciucha”. Najbardziej atrakcyjna dotacja przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy – osoby które złożą wniosek o dotację do końca 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% zwrotu środków za przedsięwzięcie. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%.

Dotację można otrzymać na wymianę „kopciuchów” na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo nowo montowane urządzenia grzewcze można połączyć z odnawialnymi źródłami energii, tj. kolektorami słonecznymi, instalacjami fotowoltaicznymi czy turbinami wiatrowymi. To rozwiązanie jest oszczędnością i sposobem na korzystanie z przyjaznych środowisku zasobów natury – słońca i wiatru.

Wnioski na likwidację „kopciucha” przyjmowane będą przez cały rok - od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Można je składać w dowolnym urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, pl. Bankowy 2, piętro VII.
Szczegółowe informacje o dotacjach na modernizację kotłowni znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Pilotażowy program osłonowy "Zielone Wsparcie"

W dniu 16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1489/2017 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych udzielana będzie osobom, które dokonały w 2017 r. lub 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację kotłowni na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:

  • zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym,
  • wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), a budynek nie został przekazany.