null

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 165375 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów , Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla żłobka przy ul. Cyrulików w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 2.Zamówienie obejmuje dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie drobnego wyposażenia kuchni z urządzeniami do przygotowywania posiłków, artykułów biurowych i szkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów AGD, komputerów i sprzętu RTV, mebli uzupełniających podstawowe wyposażenie pomieszczeń, sprzętu do utrzymania porządku i czystości 3.Przewiduje się udzielenie zamówienia w częściach 4.Wykaz planowanych części zamówienia: -Część I - drobny sprzęt gastronomiczny CPV 39221000-7; 39223000-1; 39312000-2; 39700000-9; 42200000-8 -Część II - meble i wyposażenie pozostałe CPV 39150000-5; -Część III - artykuły szkolne i biurowe CPV 30192000-1; 39292000-5 -Część IV - pomoce dydaktyczne CPV 39162100 -6; 37300000-8 -Część V - sprzęt AGD CPV 39710000-2 -Część VI - komputery i RTV CPV 32000000-3; 30200000-1.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.22.30.00-1, 39.31.20.00-2, 39.70.00.00-9, 42.20.00.00-8, 39.15.00.00-5, 30.19.20.00-1, 39.29.20.00-5, 39.16.21.00-6, 37.30.00.00-8, 39.71.00.00-2, 32.00.00.00-3, 30.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ b)wypełniony wzór Zestawienia Kosztów Zamówienia o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; d) Pełnomocnictwa do podpisania oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Skrócenie terminu dostawy - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1.1. w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji zamówienia zrealizowanie przedmiotu zamówienia; b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu zamówienia; e) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; g) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; h) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 1.2. w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno - użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia; 2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rembertow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. gen. A. Chruściela 28, pok. 508.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Punkt informacyjno-podawczy w WOM.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - drobny sprzęt gastronomiczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu gastonomicznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7, 39.22.30.00-1, 39.31.20.00-2, 39.70.00.00-9, 42.20.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - meble i wyposażenie pozostałe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i pozostałego wyposażenia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - artykuły szkolne i biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów szkolny i biurowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 39.29.20.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - pomoce dydaktyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V - sprzęt AGD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI - komputery i RTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów i sprzętu RTV.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 30.20.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Skrócenie terminu dostawy - 10

Załączniki: