null

Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych będących w zasobie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa: Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych będących w zasobie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Numer ogłoszenia: 62532 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. , faks , strona internetowa www.rembertow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych będących w zasobie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków: ul. Bocheńskiego Dubańca 26, ul. Chruściela Montera 10, ul. Chruściela Montera 50, ul. Chruściela Montera 55, ul. Dowódców 27, ul. Ilskiego 38, ul. Komandosów 19, ul. Konwisarska 41, Paderewskiego 49, ul. Skrzeszewskiego 17, ul. Chruściela Montera 82; 2. zaopatrzenie w wodę: ul. Chełmżyńska 168, ul. ul. Chruściela Montera 1/3, ul. Chruściela Montera 57, ul. Ilskiego 62, ul. Niepołomicka 24; 3. odprowadzenie ścieków: ul. Cyrulików 73, ul. Dokerów 5, ul. Dowódców 17, ul. Fiszera 24, ul. Jaworzniaków 15, ul. Kacpury 70, ul. Klasztorna 8, ul. Paderewskiego 146, ul. Płatnerska 57, ul. Szyszaków 23;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 90.41.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest jedynym dostawcą wody oraz jedynym przedsiębiorstwem świadczącym usługi związane z odprowadzaniem ścieków na terenie m.st. Warszawy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.