null

Dla Inwestorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rembertów jest jedną z najmniejszych i najmniej zaludnionych dzielnic Warszawy. W szybkim tempie powstaje nowa zabudowa jednorodzinna oraz osiedla wielorodzinne. Warunki ekologiczne, układ urbanistyczny oraz dość niskie ceny działek budowlanych stanowią czynnik wpływający na rozwój budownictwa mieszkaniowego i stałe zwiększanie się liczby mieszkańców. Jednakże aby dzielnica właściwie się rozwijała, konieczny jest ciągły rozwój i unowocześnianie infrastruktury komunalnej. Podmiejski charakter Rembertowa oraz rolnicze pochodzenie terenów – głównie w obszarze Starego Rembertowa i Kawęczyna-Wygody, są przyczyną dalszych potrzeb inwestycyjnych, a jednocześnie trudności związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Z tych samych powodów infrastruktura komunalna jest jeszcze niejednorodnie rozwinięta na całym obszarze dzielnicy, choć w ostatnich latach znacznie przybyło sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i dróg utwardzonych. Jednak w dalszym ciągu największe potrzeby dotyczą zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz poprawy komunikacji poprzez budowę utwardzonych dróg, oświetlenia ulicznego oraz działań modernizacyjnych związanych z rozwojem systemu transportu zbiorowego.
Zdecydowanym priorytetem w zakresie kierunków inwestowania dzielnicy jest poprawa warunków komunikacji. Dzielnica administruje ponad 73 km dróg, z czego jeszcze ok. 20% ma nawierzchnię gruntową. Należy jednak pamiętać, że dla rozwoju infrastruktury drogowej konieczne jest wcześniejsze wykonanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz pozyskanie terenu pod planowane pasy drogowe.
Największe potrzeby inwestycyjne w tym zakresie występują na terenie Starego Rembertowa, z wyłączeniem obszaru osiedla wielorodzinnego na dawnych terenach wojskowych oraz osiedla Kawęczyn-Wygoda. Z uwagi na dużą podaż działek budowlanych są to obszary najintensywniej rozwijającego się budownictwa jedno- i wielorodzinnego. W ostatnich latach wiele dróg na tych terenach otrzymało nowe nawierzchnie, między innymi: ul. Magenta, Masztalerska, Drogistów, Madziarów, Zesłańców Polskich na odc. od ul. Czwartaków do ul. Paderewskiego, Mokry Ług, Szeroka, Szkutników, Gontarska, Stelmachów. W niedługim czasie ulice Paderewskiego, Kramarska, Zesłańców Polskich i Cyrulików aż do przejazdu kolejowego, dojazdowa do ul. Kadrowej oraz Dziewiarska otrzymają nowe nawierzchnie oraz oświetlenie.
W ostatnich latach nastąpił również rozwój infrastruktury służącej zbiorowej komunikacji miejskiej. Nowa pętla autobusowa oraz zmodernizowana ul. Mokry Ług umożliwiły obsługę przez autobusy miejskie obszaru Mokrego Ługu. 
Nowe nawierzchnie, chodniki, nowoczesne oświetlenie, oznakowanie nie tylko wyglądają estetycznie, ale wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Znaczącą inwestycją ułatwiająca komunikację w rejonie przystanku kolejowego Warszawa-Rembertów była budowa przedłużenia przejścia podziemnego przez ul. Cyrulików. Po wielu latach starań powstał bardzo oczekiwany obiekt, mający pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze.
Dzielnica nie zapomniała również o rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie rozwoju bazy edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Wizytówką z pewnością mogą być zadbane szkoły i przedszkola. Nowe obiekty, nowe elewacje, nowoczesne systemy grzewcze, boiska sportowe – to osiągnięcia ostatnich kilku lat. Szkoła Podstawowa nr 217 przy ul. Paderewskiego wzbogaciła się o nowe, nowoczesne boisko do piłki nożnej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz wejście do budynku. Z myślą o dzieciach najmłodszych utworzona została również filia tej szkoły przy ul. gen. Ziemskiego. Zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy poprzez adaptację części budynku LO przy ul. Kadrowej na czterooddziałowe przedszkole czy modernizację obiektu przy ul. Admiralskiej. Po zakończeniu trwającej rozbudowy budynku przedszkola przy ul. Kordiana powstaną kolejne dwa nowe oddziały dla 50 dzieci. Na początku 2017 roku został oddany do użytkowania pierwszy żłobek dla 150 dzieci. Zbudowane zostało boisko dla LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia dla Szkoły Podstawowej nr 217. W sąsiedztwie szkoły, na pozyskanym od Skarbu Państwa terenie, powstanie kompleks rekreacyjny.
Mieszkańcy Wygody otrzymają również nowy plac zabaw i siłownię przy ul. Traczy. Zagospodarowanie terenów zielonych, rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej jest kolejnym priorytetem, który znajduje odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych dzielnicy.