null

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna...</p>

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
al. gen. A. Chruściela 28, pok. 507
04-401 Warszawa 
tel. 22 443 38 18, 22 443 38 19, fax 22 443 37 74
rembertow.dbbizk@um.warszawa.pl

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Dzielnicy Rembertów realizowane jest m.in. za pośrednictwem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W ramach programu pn. "Bezpieczne osiedle" działają w tzw. "Grupy Osiedlowe", które powstały w oparciu o Delegaturę BBiZK. W skład Grup Osiedlowych wchodzą: przedstawiciel Policji - Dzielnicowy, Inspektor ds. Rejonu Straży Miejskiej, przedstawiciel Rady Osiedla oraz przedstawiciel Delegatury BBiZK. Na terenie naszej dzielnicy działa aktywnie sześć Grup Osiedlowych; „Kawęczyn-Wygoda”, „Stary Rembertów”, „Polanka”, „Stary Rembertów-Kolonia”, „Nowy Rembertów” i „Pocisk”. Każda Grupa spotyka się według ustalonego wcześniej harmonogramu, jednak nie rzadziej niż co 2 miesiące. Duże zaangażowanie Inspektorów ds. Rejonu Straży Miejskiej, Dzielnicowych Policji, a także Rad Osiedli, daje możliwość wychwycenia wszelkich nieprawidłowości, które występują na terenie dzielnicy. Działania Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów w zakresie bezpieczeństwa opierają się przede wszystkim na zgłoszeniach pochodzących bezpośrednio od mieszkańców bądź Rad Osiedli oraz własnych spostrzeżeń dokonanych podczas wizji i spotkań w terenie z udziałem służb mundurowych, administratorów budynków oraz władz wspólnot i Rad Osiedli.

Ponadto do zadań Delegatury należy typowanie obszarów do objęcia nadzorem policyjnych patroli ponadnormatywnych oraz monitorowanie prawidłowości realizacji na terenie dzielnicy podpisanych przez miasto st. Warszawę porozumień z Policją. W tym zakresie Delegatura występuje w cyklu miesięcznym do Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Rembertów z wnioskiem objęcia szczególnym nadzorem miejsc zagrożonych, wytypowanych zarówno przez mieszkańców, jak również na podstawie własnych obserwacji pracowników Delegatury poczynionych w trakcie wizji w terenie.

Inne działania Delegatury na rzecz bezpieczeństwa polegają na propagowaniu wśród dzieci z przedszkoli zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu przekazano do placówek nr 158, 160, 243, 376 zestawy edukacyjne „Dziecko w ruchu drogowym – mini miasteczko ruchu drogowego” wraz z rowerkami. Natomiast wśród młodzieży gimnazjalnej propagowano zasady bezpiecznego życia. Przekazano do szkół płyty DVD „Nie warto ryzykować” zawierające filmy edukacyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, które zostały nakręcone z inicjatywy i na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Filmy te (o tematyce cyberprzemoc, kradzież w supermarkecie, zażywanie narkotyków oraz kibic) uczą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, mają uświadamiać młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji.