null

Budowle ochronne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I BUDOWLI OCHRONNYCH (SCHRONÓW)

 

Ostatnim aktem prawnym regulującym problematykę schronów było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. nr 93 poz. 429), wydane na podstawie art. 140 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł powyższy został uchylony artykułem 1 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i utracił moc z dniem 1 lipca 2004 r.

W związku z powyższym w polskim systemie prawnym od 1 lipca 2004 r. nie ma zdefiniowanego już pojęcia budowli ochronnych (schronu i ukrycia), zatem żaden podmiot nie jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji, konserwacji, planowania użycia itp.

Po utracie mocy prawnej wymienionych przepisów nie wprowadzono żadnych innych określających tryb, zasady budowy oraz utrzymania budowli ochronnych.

Ponadto, pomimo faktu, iż art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo budowlane wciąż nakazuje, aby obiekt budowlany spełniał zasady ochrony ludności, to nie istnieją przepisy, które dawałyby organom obrony cywilnej uprawnienia do opiniowania, czy uzgadniania projektów budowlanych. Na podstawie bowiem Obwieszczenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r. (M.P. z 2001 r. Nr 47, poz. 782) utraciły moc następujące przepisy:

- Zarządzenie Nr 15 Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 3 listopada 1986 r. w sprawie zasad wykorzystywania i eksploatacji budowli ochronnych,

- Zarządzenie Nr 16 Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie zasad planowania przygotowania budowli ochronnych.

Odnośnie aktualnych zasad użytkowania pomieszczeń o charakterze schronów, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą".

 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego