null

Nabór do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.s.t Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 22 września nabór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

Do 22 września nabór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

Rozpoczął się nowy rok szkolny i wkrótce rozpocznie działalność nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (MRDR). Rembertowskie szkoły wybrały już swoich przedstawicieli do MRDR i przed nami wybór uczniów – mieszkańców Rembertowa – uczących się w szkołach poza Rembertowem. Zgodnie ze Statutem MRDR wyboru dokona Komisja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy właściwa ds. współpracy z MRDR, tj. Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. Komisja może wybrać do 4 osób spoza szkół rembertowskich.

Zapraszamy do zgłoszenia mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, którzy ukończyli 13 lat i są uczniami szkół podstawowych lub ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic m.st. Warszawy. Zgłoszenia kandydatów na delegatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy dokonują rady osiedli lub organizacje działające na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś się zgłosić a nie znasz przedstawiciela żadnej z takich organizacji – skontaktuj się z Zespołem Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów (tel. 22 44 33 807) to pomożemy znaleźć kontakt.

Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej (obecnie obowiązującej), adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;
 2. zgodę rodziców kandydata;
 3. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 4. krótki opis kandydata do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów) do 22 września 2023 r. na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. Chruściela „Montera” 28. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia Komisji, podczas której będą mogli zaprezentować swoją kandydaturę. A następnie Komisja dokona wyboru kandydatów do MRDR. I od października MRDR rusza z pracą – we współpracy z samorządami uczniowskimi rembertowskich szkół.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów nie jest związana z żadną partią polityczną, a w swoim działaniu kieruje się interesem młodzieży. Kadencja trwa 2 lata. Zgodnie ze Statutem celem działania MRDR jest:

 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców dzielnicy i miasta;
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
 • budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.


Do zadań MRDR należy:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał;
 • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;
 • wybór oraz odwoływanie członków Prezydium MRDR;
 • powoływanie komisji problemowych;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium MRDR i komisji problemowych;
 • wybór i odwoływanie delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
 • utrzymywanie kontaktu z młodzieżą uczącą się i mieszkającą na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy;
 • wnioskowanie o zmiany w Statucie MRDR.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Zespołem Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów, tel. 22 44 33 807, e-mail: rembertow.rada.dzielnicy@um.warszawa.pl. Zainteresowanych pracami Rady Dzielnicy i komisji zapraszamy do udziału. Wszelkie informacje są publikowane na bip.warszawa.pl. https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Rembertow/default.htm

/-/ Arkadiusz Piotrowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

 

Załączniki: