null

2021 edycja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 25.06.2021 r. m.st. Warszawa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program ma na celu:

• Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

• Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

• Możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

• Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

• Umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie m.st. Warszawy:

• Posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

• Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby przystąpić do Programu należy:

  1. Zapoznać się z zasadami realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, dostępnymi w załączonym powyżej załączniku.
  2. Zapoznać się z regulaminem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
  3. Skontaktować się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu. Fundacja La Fontaine www.fundacjalafontaine.org tel. 575 866 880, adres e-mail:  a.dyla@fundacjalafontaine.org
  4. Wypełnić dokumenty przystąpienia (kartę zgłoszenia) do Programu, znajdującą się w załączniku.
  5. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).

Po więcej informacji dotyczących programu, zapraszamy na stronę Miejskiej Polityki Społecznej: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl oraz na nową stronę internetowej m.st. Warszawy:     www.wsparcie.um.warszawa.pl/osoby-zniepelnosprawnosciami.pl

Załączniki: