null

II Przetarg na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego stanowiącego własność m.st. Warszawy.

Na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  Nr GP-OR.0052.1930.2023 z dnia 05.06.2023 r. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, al. gen. A. Chruściela 28, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego. Przedmiotem przetargu jest:

samochód osobowy w stanie uszkodzonym

marka: Daewoo - FSO

model: Matiz 0.8 Kat. MR’04 E3

nr rej: WI 974JA

rok produkcji: 2005

data pierwszej rejestracji: 2005-11-15

przebieg: 108947 km

rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy

kolor: czerwony

pojemność / Moc silnika: 796 ccm / 38kW (52KM)

Cena wywoławcza: 2240 PLN brutto.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017 r., ze zmianami, w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy. W/w pojazd można oglądać jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie organizatora przetargu - Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela 28 w terminie do dnia 05.04.2024 r.
po uprzednim ustaleniu daty oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel.224433942, 224433817.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie podpisanej oferty.

  • Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.12.2017r., w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy i dostępny jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • Ofertę należy umieścić w kopercie, kopertę zakleić, parafować lub ostemplować w miejscu zaklejenia. Na kopercie należy podać imię i nazwisko/nazwę, adres oferenta oraz markę samochodu, którego dotyczy oferta.

Oferent może złożyć jedną ofertę.

2. Miejsce składania ofert:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub drogą pocztową.
  2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin doręczenia przesyłki przez Organizatora przetargu.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  • nie zawiera ceny, danych lub jest ona niekompletnie bądź nieczytelne wypełniona lub budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3.Termin składania i otwarcia ofert:

  • Oferty należy składać do dnia 09.04.2024 r. do godz. 12:00
  • Termin otwarcia ofert: 09.04.2024 r. o godz. 14:00

4. Miejsce otwarcia ofert: sala 214 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa

5. Uczestnicy przetargu mają prawo uczestniczyć przy otwarciu ofert i zostaną powiadomieni o  jego wynikach.

Komunikat o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa (na parterze) oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu: www.rembertow.um.warszawa.pl w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

6. Firma/Osoba wyłoniona w drodze przetargu jako zwycięzca jest zobowiązana do podpisania umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchybienia terminowi podpisania umowy Komisja może ogłosić,
że prawo nabycia pojazdów przechodzi na osobę, która zaoferowała drugą, najwyższą cenę nabycia pojazdu, a osoba wyłoniona w drodze przetargu traci prawo do nabycia pojazdu.

7. Wpłata ceny nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego, nastąpi przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu: 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003.

8. Jeżeli firma/osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy bądź nie wpłaci na rachunek bankowy organizatora zadeklarowanej w przetargu kwoty, straci prawo do nabycia samochodu, a Komisja Przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu oferentowi, który złożył najwyższą w kolejności ofertę.

9. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Załączniki: