null

(5) Budowę ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem terenu zieleni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 550049146-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Warszawa: Budowę ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem terenu zieleni OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowę ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Dziewiarska - Strażacka w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z urządzeniem terenu zieleni 
Numer referencyjny  UD-VIII-WZP.271.5.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach przedmiotowych robót przewidziano wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm ograniczonej obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10.
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 387723.85 
Waluta: 
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (Nr UD-VIII-WZP.271.39.2018) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia w kwocie 387 723,85 zł netto została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ponadto zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (20.09.2018 r.) dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych – firmie MABAU Sp. z o.o. sp. k., Szymanów, ul. Alternatywy 9, 05-532 Baniocha. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
MABAU Sp. z o.o. sp. k.,  ,  Szymanów, ul. Alternatywy 9 ,  05-532,  Baniocha,  kraj/woj. mazowieckie