null

(43) Dystrybucja energii elektrycznej do: - Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28, - parkingu w rejonie ul. Cyrulików dz.122, monitoringu ul. Grawerska dz. 29 oraz monitoringu przejścia podziemnego Cyrulików stacja PKP w Dzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 550248353-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Warszawa: Dystrybucja energii elektrycznej do: - Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28, - parkingu w rejonie ul. Cyrulików dz.122, monitoringu ul. Grawerska dz. 29 oraz monitoringu przejścia podziemnego Cyrulików stacja PKP w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, - parku przy ul. Frontowej dz. 2/34, kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Syrenka przy ul. Czwartaków oraz monitoringu ul. Dwóch Mieczy 41 dz.42 w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dystrybucja energii elektrycznej do: - Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28, - parkingu w rejonie ul. Cyrulików dz.122, monitoringu ul. Grawerska dz. 29 oraz monitoringu przejścia podziemnego Cyrulików stacja PKP w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, - parku przy ul. Frontowej dz. 2/34, kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Syrenka przy ul. Czwartaków oraz monitoringu ul. Dwóch Mieczy 41 dz.42 w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy
Numer referencyjny  UD-VIII-WZP.271.43.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do:  Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. Gen. A. Chruściela 28,  parkingu w rejonie ul. Cyrulików dz.122, monitoringu ul. Grawerska dz. 29 oraz monitoringu przejścia podziemnego Cyrulików stacja PKP w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,  parku przy ul. Frontowej dz. 2/34, kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Syrenka przy ul. Czwartaków oraz monitoringu ul. Dwóch Mieczy 41 dz.42 w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy Termin wykonania zamówienia: od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r. a) Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. Gen. A. Chruściela 28 Nr PPE: PL 0000010440100000000000000003574 PL 0000010440100000000000000003589 PL 0000010427100000000000001567504 Planowane zużycie: 550.003,00 kWh b) parking w rejonie ul. Cyrulików dz.122, monitoringu ul. Grawerska dz. 29 oraz monitoring przejścia podziemnego Cyrulików stacja PKP w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy) Nr PPE: PL 0000010440600000000000001978008 PL 0000010447400000000000002130918 PL 0000010440200000000000002137971 Planowane zużycie: 21.600,00 kWh c) park przy ul. Frontowej dz. 2/34, kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Syrenka przy ul. Czwartaków oraz monitoring ul. Dwóch Mieczy 41 dz.42 w Dzielnicy Rembertow m.st. Warszawy Nr PPE: PL 0000010449100000000000002130919 PL 0000010091000000000000002089219 PL 0000010443000000000000001878256 Planowane zużycie: 45.000,00 kWh
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 191300.80
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 6 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
przetarg w trybie zamówienia „z wolnej ręki”; zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne - Dz. U z 2006 r Nr 89 poz. 625 ze zm. w art. 4 j nadaje odbiorcy energii elektrycznej prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA zakończyło postępowanie na wybór dostawcy energii elektrycznej dla swoich obiektów. Zakup energii elektrycznej jest jednak nierozerwalnie związany z koniecznością jej dystrybucji od wytwórcy do nabywcy. Prawo Energetyczne definiuje zgodnie z art.3 pkt 5 pod pojęciem dystrybucja transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży energii. Zgodnie z przepisami wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zwarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie, którym jest w naszym przypadku Innogy STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46. Wysokość stawek za dystrybucję energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym Komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej mają możliwość stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybrać przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,  ,  ul. Piękna 46 ,  00-672,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie