null

(42) Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 624671-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.
 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów: Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28 , 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rembertow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rembertow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, pismem czytelnym
Adres:
ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze , pokój 112

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie
Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.42.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )  a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I.CZYNNOŚCI WYKONYWANE CODZIENNIE, TJ. 5 RAZY W TYGODNIU – OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. RÓWNIEŻ W PRZYPADKU PRACY URZĘDU W INNY DZIEŃ TYGODNIA 1.1. Sprzątanie powierzchni biurowej (pokoi), holu, korytarzy, wind, klatek schodowych, schodów granitowych oraz ciągów pomieszczeń biurowych wraz ze wszystkimi salami konferencyjnymi znajdującymi się w obiekcie, polegające na: a) odkurzaniu powierzchni pokrytych wykładziną dywanową, b) zamiataniu zmywaniu i konserwacji podłóg na klatkach schodowych, holu, windach korytarzach oraz pozostałych pomieszczeniach, c) zebraniu i wyniesieniu śmieci z koszy oraz z pojemników umieszczonych w niszczarkach, włożeniu do nich worków z tworzywa, d) wyrzucaniu odpadów surowcowych do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników znajdujących się na terenie Zamawiającego, e) w przypadku sprzątania po godzinach pracy Urzędu - zamykaniu otwartych okien, f) bieżącej konserwacji, czyszczeniu i polerowaniu holi, ze szczególnym uwzględnieniem granitowych i gresowych posadzek i schodów oraz innych granitowych elementów, g) utrzymywaniu w czystości windy ze szczególnym uwzględnieniem elementów metalowych drzwi (windy należy pielęgnować środkiem do stali nierdzewnej), h) utrzymywaniu w czystości klatek schodowych (czyścić na mokro) i korytarzy, i) utrzymanie w czystości mat podłogowych przy drzwiach wejściowych, j) utrzymywanie w czystości drzwi wejściowych do budynku, a także elementów szklanych i metalowych itp. będących ich przedłużeniem. 1.2. Sprzątanie sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych polegające na: a) myciu urządzeń sanitarnych, oraz podłóg, b) czyszczeniu pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe c) myciu i dezynfekowaniu muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i baterii łazienkowych, d) opróżnianiu w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych koszy na śmieci i wiader z fusami po kawie, czy herbacie oraz uzupełnieniu ich workami z tworzywa, e) zalewaniu wodą z dodatkiem środka czyszczącego kratek ściekowych (odpływowych), f) odkurzaniu, myciu i dezynfekowaniu podłogi, g) uzupełnianiu (według wykazu) środkami higieny pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe i kostek do WC. 1.3. Sprzątanie ogólne, polegające na: a) mycie naczyń (kubki, szklanki, talerze) w sekretariatach. b) opróżnianiu i czyszczeniu popielniczek, koszy na śmieci wraz z wymianą wkładów (worków) foliowych, pojemników na odpady surowcowe związane z selektywną zbiórką odpadów, pojemników w WC, c) usuwaniu pajęczyn. 2. Czynności wykonywane 1 raz w tygodniu lub dodatkowo w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. a) mycie ścian z glazury w sanitariatach, b) mycie drzwi w sanitariatach i pokojach, c) mycie koszy na śmieci i pojemników na ręczniki, d) wycieranie kurzu z urządzeń oświetleniowych, lamp i obrazów, jeżeli takie znajdują się w pomieszczeniach, e) sprzątaniu na mokro komory śmietnikowej, f) wycieraniu kurzu z mebli, biurek, parapetów, lampek oświetleniowych, półek, grzejników, komputerów, aparatów telefonicznych i faksów (komputery, monitory LCD oraz elektronikę należy przecierać specjalnie do tego przeznaczonymi środkami z zachowaniem należytej ostrożności), niszczarek, wentylatorów, itp., g) czyszczeniu luster, drzwi, gablot oszklonych, innych elementów szklanych np. balustrady. 3. Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu lub dodatkowo w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: a) odkurzanie mebli tapicerskich, b) ścieranie kurzu z mebli wysokich tj.: szafy, regały, c) mycie kwiatów, d) czyszczenie kratek wentylacyjnych, listew przypodłogowych, szafek hydrantowych, gaśnic, gniazd i wyłączników elektrycznych, e) sprzątanie archiwów, magazynów, pomieszczeń technicznych i gospodarczych w godz. 800 – 1600, f) odkażanie słuchawek telefonicznych oraz mycie całego aparatu telefonu środkiem odkażającym, 4. Czynności wykonywane 2 razy w roku a) mycie okien (mycie możliwe z pomieszczeń), b) czyszczenie sufitów podwieszanych z paneli aluminiowych, 5. Czynności wykonywane w miarę potrzeb zgłaszanych przez nadzorującego pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: a) doraźne usuwanie plam z wykładzin, krzeseł i foteli (tapicerskich) w dni wolne od pracy lub po godzinach przyjęć interesantów, b) usuwanie zabrudzeń z verticali, 6. Czas wykonywania pracy niezależnie od częstości sprzątania w tygodniu a) codziennie stały monitoring i sprzątanie w miarę potrzeb w godzinach 800 - 1600 (w poniedziałki w godzinach 800 - 1800 – WOM), dyżur pracownika (pracowników) w formie serwisu dziennego ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania porządku i czystości w części obiektu przeznaczonej dla interesantów /pomieszczenie WOM, hol-parter/. 7. Obowiązki Wykonawcy: a) wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi sprzątania w następujących godzinach: - pomieszczenia plombowane w godzinach pracy Urzędu tj. 800 - 1600 - pozostałe pomieszczenia po godz. 1600. b) po zakończeniu sprzątania pomieszczeń należy sprawdzić, czy wszystkie okna są zamknięte, zamknąć pomieszczenie na klucz i zdać klucze na portiernię, c) utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem, konieczność posiadania telefonu komórkowego oraz sprawnego numeru faksu – pismo wysłane 2 razy w ciągu jednej godziny w przypadku niesprawnego faksu Wykonawcy uznaje się za doręczone, za takie samo skuteczne doręczenie uznaje się przekazanie pisma pracownikom Wykonawcy, d) realizacja czynności określonych szczegółowym przedmiotem zamówienia i umową, e) terminowe przedkładanie faktur VAT w ustalonych okresach, f) uzupełnianie we wszystkich sanitariatach (według wykazu pojemników) środków higieny, tzn.: papier toaletowy w rolkach, ręczniki papierowe w rolkach, mydło w płynie, kostki do WC, foliowe worki na odpady . g) powyższe środki higieny muszą spełniać następujące kryteria: - papier toaletowy w rolkach do pojemników Wepa, - ręczniki papierowe do pojemników Tork, - mydło w płynie posiadające atest PZH, o pH 5,5, testowane dermatologicznie, zawierające substancje nawilżające i ochronne, o przyjemnym zapachu, h) dostarczane przez Wykonawcę i wliczone do ceny ogólnej usługi środki czystościowe i higieny, obligatoryjnie muszą spełniać wymogi Polskich Norm – przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, i) osoby sprzątające muszą posiadać imienne identyfikatory, j) przy wykonywaniu zamówienia należy dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegane były warunki BHP, P.POŻ i zabezpieczenia mienia, k) osoby sprzątające zobowiązane są do zgłaszania pracownikom Wydziału Administracyjno-Gospodarczego lub ochrony wszystkich zauważonych usterek (np.: niesprawne zamki, kontakty, naderwane listwy, przecieki wody itp.) II. ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM – SPRZĄTANIE TERENÓW ZEWNETRZNYCH 1. Bieżące utrzymanie w czystości terenu zewnętrznego wokół budynku Urzędu obejmuje: a) utrzymanie w czystości schodów i posadzek granitowych, wejścia głównego i wejścia od parkingu. W okresie zimy usuwanie śniegu i błota ze schodów i posadzek granitowych, odśnieżanie należy rozpocząć najpóźniej w ciągu godziny od rozpoczęcia opadu i na bieżąco realizować, b) zabezpieczenie przed oblodzeniem i śliskością pośniegową powierzchni zewnętrznych - wejścia głównego i wejścia od parkingu używając piasku i środków chemicznych (posiadających stosowne, wymagane prawem atesty) oraz ich usuwanie w ciągu godziny. Czynności te należy również wykonać na polecenie wydane przez pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. c) uprzątnięcie piasku ze schodów i posadzek granitowych. d) dyżur 1 pracownika w godzinach pracy Urzędu. Wykonawca ma obowiązek wykonywać inne drobne czynności nie ujęte w opisie, a służące zachowaniu czystości w Urzędzie oraz bezpieczeństwu użytkownika budynku.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 384390,24
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:     lub  dniach:
lub
data rozpoczęcia:    lub  zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna: 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności: a) dwie osoby wykonujące prace sprzątania. 4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej uprawnia zamawiającego do kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej: W zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali dwie usługi polegające na sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto łącznie. W przypadku, gdy usługami wykazywanymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko usług wykonanych (zakończanych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego. W przypadku wykazania, na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia, usługi realizowanej przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) – wartość i zakres usługi wykonanej faktycznie przez wykonawcę musi spełniać warunki określone w OIWZ. Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący sposób:  co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym doświadczaniem w całości; warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz, składany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór druku załącznik nr 5 do OIWZ) - wymagany oryginał. 2. Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w części III pkt. 1 i 2 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA (za 1 miesiąc) 60,00
Częstotliwość mycia okien 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1, określonej na dzień zawarcia umowy, nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lub pkt.3, będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi stanowiące przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką Wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2. b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. - wraz z potwierdzającymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę). c) Informacje zawarte we wnioskach o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 8 przekazywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. d) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. e) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. f) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8-10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. g) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym  (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzątanie budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy położonego przy Al. gen. A. Chruściela 28 w Warszawie numer UD-VIII-WZP.271.42.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ************* Informacja o obowiązku podatkowym. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający informuje, że brak złożenia ww. informacji będzie postrzegał jako brak powstania obowiązku podatkowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH