null

(41) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

   
Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta Ogłoszenie jeszcze nie zatwierdzone
 


 


I Zamawiający
 

Zamawiający Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
- adres gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 44-33-920
- faks (0-22) 44-33-771
- e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowy http://www.rembertow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach proceduralnych
Piotr Szymanowski
- adres Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 508
- telefon (0-22) 44-33-921
- email rembertow.wzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach merytorycznych
Marian Nesteruk
- adres Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 417
- telefon (0-22) 44-33-837
- email  
Adres, pod którym można uzyskać
specyfikację istotnych warunków zamówienia
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 508
Adres, na który należy przesyłać wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 112
 


 


II Przedmiot zamówienia
 

Nazwa zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od 1 grudnia 2019 do dnia 30.11.2021
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe ), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2013 r., poz.1481}.
Świadczenie usług pocztowych będzie realizowane z zastosowaniem maszyny do frankowania. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za przesyłki pocztowe przy użyciu maszyny do frankowania typu: NEOPOST 8000. nr seryjny PL/05//E/21114.
Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług dostarczy matryce do wyżej wymienionego typu maszyny frankującej ze znakiem identyfikującym operatora z zastrzeżeniem, iż w ramach podjęcia współpracy z obecnym Wykonawcą matryca pozostanie bez zmian.
Deklarowana kwota wpłat na poczet nastawienia licznika maszyny wynosi 1000 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce wykonania robót budowlanych,
usług lub miejsce dostaw
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV) 64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną
do wyboru najkorzystniejszej oferty
Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2021-11-30
 


 


III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
 

Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy
oraz informacje i formalności niezbędne do oceny,
czy spełnia on minimalne wymogi
ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Uprawnienia:
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).

2. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w OIWZ:

1) Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginał.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona wykonawcy.

2) Zestawienie Kosztów Zamówienia (wzór druku załącznik nr 2 do OIWZ) - wymagany oryginał.

3) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnieniem warunku musi wykazać się każdy z wykonawców.

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu – wymagany oryginał lub notarialnie poświadczona kopia.

5) Wykaz punktów odbioru do oceny kryterium „Liczba punktów na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do odbioru niedoręczonych (awizowanych)” (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ) - wymagany oryginał.

6) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) (wzór druku załącznik nr 4 do OIWZ) – wymagany oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń i dokumentów lub złożenia wyjaśnień.
 


 


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
 

Przewidywana liczba wykonawców,
którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 
Kryteria oceny ofert
Cena 80 %
liczba punktów na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do odbioru niedoręczonych (awizowanych) przesyłek 20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2019-11-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.rembertow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-11-15 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2019-11-15, 11:00, 201/3
 


 


V Inne informacje
 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków UE?
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE
2019-11-08