null

(35) Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st Warszawy Dzielnica Rembertów Al. Gen. A. Chruściela 28

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

   
Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2019-10-04 , 14:44:31
 


 


I Zamawiający
 

Zamawiający Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
- adres gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 44-33-920
- faks (0-22) 44-33-771
- e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowy http://www.rembertow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach proceduralnych
Piotr Szymanowski
- adres Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 508
- telefon (0-22) 44-33-921
- email rembertow.wzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach merytorycznych
Marian Nesteruk
- adres Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 417
- telefon (0-22) 44-33-837
- email  
Adres, pod którym można uzyskać
specyfikację istotnych warunków zamówienia
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 508
Adres, na który należy przesyłać wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, gen. Antoniego Chruściela, 04-401 Warszawa
- lokal 112
 


 


II Przedmiot zamówienia
 

Nazwa zamówienia
Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu m.st Warszawy Dzielnica Rembertów Al. Gen. A. Chruściela 28
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie całodobowej ochrony fizycznej oraz monitorowanie sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu obiektu administracyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Rembertów wraz z parkingiem, mieszczącym się przy ul. A. Chruściela 28, w okresie od godz. 12.00 31.10.2019 r. do godz. 12. 00 30.11.2021 r. w sposób określony w projekcie umowy oraz w tabeli służby ochronnej, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej oraz procedurze działania grupy interwencyjnej.
Liczba roboczogodzin 36 528 (2 prac.x24 x 761dni = 36 528)
Ochrona ww. obiektu obejmować ma dozór pełniony przez dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony na Posterunku Stałym: dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00 – 7. 00) – jeden pracownik. i Posterunku Patrolowo-Obchodowym: dzienny (w godz. 7.00 – 19.00) – jeden pracownik, nocny (19.00 – 7. 00)- jeden pracownik.
Miejsce wykonania robót budowlanych,
usług lub miejsce dostaw
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV) 79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną
do wyboru najkorzystniejszej oferty
Tak
Adres strony internetowej,
na której zostanie przeprowadzona aukcja
http://aukcje.um.warszawa.pl/
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data rozpoczęcia: 2019-10-31, data zakończenia: 2021-11-30
 


 


III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
 

Wymagane wadium 20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy
oraz informacje i formalności niezbędne do oceny,
czy spełnia on minimalne wymogi
ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

uprawnienia:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez właściwy organ, uprawniony do wydania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
w przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnieniem warunku musi wykazać się każdy z wykonawców.

doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda

W przypadku, gdy usługami wykazywanymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko usług wykonanych (zakończanych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
W przypadku wykazania, na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia, usługi realizowanej przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) – wartość i zakres usługi wykonanej faktycznie przez wykonawcę musi spełniać warunki określone w OIWZ.

Uwaga!
Jeżeli wykonawca zamierza uzyskać punkty w ramach kryterium II „Doświadczenie wykonawcy”, żadna z usług, które wykonawca wskaże jako doświadczenie wykonawcy nie może być jednocześnie usługą wskazaną w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W związku z powyższym jeżeli usługa wykazana w wykazie usług (wzór druku załącznik nr 4 do OIWZ), składanym na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, będzie tą samą usługą, jaką wykonawca wykaże w Wykazie usług do oceny kryterium II (wzór druku załącznik nr 6 do OIWZ), składanej wraz z ofertą w celu uzyskania punktów w ramach kryterium II, zamawiający uzna, że usługa ta nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.


Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący sposób:
 co najmniej jeden podmiot musi wykazać się wymaganym doświadczaniem w całości; warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu lub
 w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum a + b) zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia przedmiotowego konsorcjum (konsorcjum a + b).

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w OIWZ:

- Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginał.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonymi w treści OIWZ.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona wykonawcy.

2.1 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do OIWZ);
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ);
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
- Formularz cenowy (wzór druku załącznik nr 5 do OIWZ) - wymagany oryginał;
- Wykaz usług, do oceny kryterium „Doświadczenie wykonawcy” (wzór druku załącznik nr 6 do OIWZ) - wymagany oryginał.
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu – wymagany oryginał

2.2 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
 Wykaz, składany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór druku załącznik nr 4 do OIWZ) - wymagany oryginał
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualna na dzień składania ofert koncesja wydaną przez właściwy organ, uprawniony do wydania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.3. DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT:
 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019, poz. 369) (wzór druku załącznik nr 7 do OIWZ) – wymagany oryginał.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
 


 


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
 

Przewidywana liczba wykonawców,
którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 
Kryteria oceny ofert
Cena 80 %
Doświadczenie wykonawcy 20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2019-10-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.rembertow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-10-14 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2019-10-14, 11:00, 201/3
 


 


V Inne informacje
 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków UE?
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE
2010-10-04