null

(32) Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 550199351-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Warszawa: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny  UD-VIII-WZP.271.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 1. Wielkości objęte trwaniem umowy kształtują się na poziomie: 1) dostawy wody ok. 28895 m3 2) odbiór ścieków ok. 44295 m3 2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z obiektów (nieruchomości) administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) i na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. Poz. 9019).
II.5) Główny Kod CPV: 41110000-3
Dodatkowe kody CPV:
65111000-4,
90410000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 354932.41
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (...) jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze”. W związku z niżej wymienionymi faktami, możliwe jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyłącznie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą przy pl. Starynkiewicza 5, 02-215 Warszawie, ma monopol naturalny na świadczenie tego typu dostaw i usług. Nieruchomości administrowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyłączone są do istniejącej sieci MPWiK S.A., które jest właścicielem instalacji wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Warszawa a dostawy oraz usługi tego typu można nabyć tylko od jednego Wykonawcy. W tej sytuacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. jest jedynym wykonawcą mogącym świadczyć zaopatrzenie w wodę i odprowadzać ścieki z siedziby urzędu. MPWiK prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr I/2003 z dnia 13.01.2003 r. IN.EO/703-4/1/2003) oraz na warunkach określonych w uchwalonym przez Radę m. st. Warszawy Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,  ,  Pl. Starynkiewicza 5,  02-015,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie