null

(20) OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 550222416-N-2020 z dnia 09-11-2020 r.
Warszawa: Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 r. – zamówienie podobne OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Pielęgnacja zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 r. – zamówienie podobne
Numer referencyjny  UD-VIII-WZP.271.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy są niżej wymienione prace ogrodnicze związane z pielęgnacją zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Są to prace ogrodnicze zieleni niskiej i wysokiej w pasach ulicznych, terenach rekreacyjnych, miejscach pamięci narodowej ewentualnie na placach zabaw, na skwerach, siłowniach i obiektach sportowo rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Wykaz terenów zieleni administrowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Każdorazowo prace związane z pielęgnacją zieleni na terenach będących w administrowaniu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy będą zgłaszane, przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, telefonicznie i wysyłane e-mailem w formie zlecenia.
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74045.27
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia w kwocie 74 045,27 zł netto została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ponadto zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA