null

(17) Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw – zamówienie podobne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogłoszenie nr 550111988-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.
Warszawa: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw – zamówienie podobne OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28, 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ulicy Admiralskiej 14 z budową placu zabaw – zamówienie podobne 
Numer referencyjny  UD-VIII-WZP.271.17.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać nw. roboty: 1. Sadzenie krzewów liściastych - porzeczka alpejska odm. Schmidt / poj.C2 - sztuk 230 2. Sadzenie krzewów liściastych – suchodrzew pospolity odm. Nana / poj.C1,5 - sztuk 250 3. Wykonanie trawników z rolki na folii - 150 m2 4. Ręczne rozrzucenie kory o grubości 2cm - 0,012 ha 5. Ręczne rozrzucenie kory o grubości 10cm – 0,047 ha 6. Zakup i montaż piaskownicy z torami o wymiarach 3,10x3,10x0,30m – sztuk 3 7. Nawiezienie do wypełnienia piaskownicy piasku płukanego - 27 m2 8. Zakup i montaż huśtawek typu „gniazdo” z siedziskiem o śr. 100-12 cm - sztuk 2 9. Zakup i montaż ławostołu sześciokątny o wym. 313x319 wys. 69 cm - kpl. 6 10. Zakup i montaż koszy na śmieci poj.40 - 2 sztuki
II.5) Główny Kod CPV: 45112700-2 
Dodatkowe kody CPV:
77310000-6,
45112723-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143435.37 
Waluta: 
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
zastosowanie trybu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia w kwocie 143435,37 zł netto została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ponadto zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych – OSKARBUD Artur Stolarzak ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11 Kobyłka 05-230 Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA