null

(11) Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie nr 581131-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy RembertówAdministrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, krajowy numer identyfikacyjny 15259663000900, ul. Al. Gen. A. Chruściela  28 , 04-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail rembertow.wzp@um.warszawa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rembertow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rembertow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta winna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, pismem czytelnym
Adres:
ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze, pokój 112

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi należącymi do m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Określenie przedmiotu zamówienia I. Zakres administrowania Do podstawowych czynności Wykonawcy objętych usługą administrowania nieruchomości należą: 1. zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i instalacji poprzez bieżące konserwacje i utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym – nie dopuszczenie do jego pogarszania, 2. cotygodniowa kontrola stanu nieruchomości potwierdzona protokołem, podpisanym przez jednego z lokatorów (protokoły z kontroli dołączone do comiesięcznego sprawozdania), 3. monitoring i kontrola stanu technicznego budynków i instalacji, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej nieruchomości, bieżących napraw wszystkich instalacji w budynkach, zwłaszcza wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej i anteny zbiorczej wraz z osprzętem jak i zapewnienia ich funkcjonalności z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego. Zakup i wbudowanie w miejsce zużytej wyeksploatowanej armatury, osprzętu i części (jak żarówki, jarzeniówki, zamki do drzwi, wkładki bębenkowe, klamki, klucze, kłódki, złoża mineralne, filtry, bezpieczniki, zawory, kratki i drzwiczki wyczystne, szkło okienne i drzwiowe należy do obowiązków administratora. Koszt zakupu tych materiałów pokryje Zamawiający po uprzednim przedstawieniu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego faktur/paragonów ich zakupu z zestawieniem adresów ich wbudowania. 4. całodobowe telefoniczne lub mailowe przyjmowanie zgłoszeń i awarii, w tym również zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców budynków, 5. zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynków w tym usuwanie nagłych awarii. Wykonawca maksymalnie do 4 godzin po zgłoszeniu awarii lub usterki, przystąpi do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W przypadku zdarzeń zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - o których mowa w przepisach prawa – Wykonawca podejmuje decyzje i wykonuje niezbędne czynności zabezpieczające. O każdym takim zdarzeniu Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Czynności wykraczające poza zakres umowy, w tym usuwanie awarii, realizowane będą na podstawie protokołów konieczności oraz sporządzonych na ich podstawie jednorazowych zamówień /umów, rozliczane na podstawie złożonych faktur na prace dodatkowe. Koszt robocizny za 1 godzinę pracy zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie. Podstawą ustalenia cen zużytych do wykonania robót materiałów będą ceny wynikające z faktur zakupu materiałów – nie wyższe niż 75% maksymalnych cen tych materiałów określonych w aktualnym katalogu SEKOCENBUD. Zamawiający zastrzega przy tym, że zlecenia usunięcia awarii może udzielić innemu podmiotowi niż Wykonawca. 6. bieżące udzielanie Zamawiającemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień i informacji związanych z zarządzanymi nieruchomościami, 7. wykonywanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych poleceń i dyspozycji związanych z zarządzanym zasobem nieruchomości, 8. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, protokołów przeglądów 1 i 5 letnich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 9. przeprowadzenie na koszt Wykonawcy, przeglądów i kontroli w terminach określonych w harmonogramie przez osoby uprawnione do tego typu czynności, przy udziale obu stron umowy, zapewnienie obsługi kominiarskiej zgodnie z wykazem przeglądów dołączonym do opisu przedmiotu zamówienia, 10. nadzór nad pracami firm wykonujących prace na terenie nieruchomości, w tym wywóz nieczystości stałych, płynnych, remonty i modernizacje oraz dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 11. prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji, 12. dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach określonych przez Zamawiającego (wodomierze zainstalowane są w lokalach, nie są wyposażone w system zdalnego odczytu) oraz uczestnictwo w odczytach wodomierzy , głównych umieszczonych w studniach wodomierzowych wyznaczonych przez MPWiK w Warszawie, dokonywanie wymiany wodomierzy w lokalach na zlecenie Zamawiającego. Wodomierze będą kupowane przez Wykonawcę, 13. zapewnienie utrzymania porządku i czystości nieruchomości polegających m.in. na sprzątaniu kurzu i śmieci z klatek schodowych, myciu lamperii, schodów, poręczy, okien, sprzątanie terenu wokół nieruchomości i chodniku na nieruchomości przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 łączącego ul. Cyrulików i ul. Strażacką (wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu). Zapewnienie środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych i wszelkich narzędzi i urządzeń niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje umożliwienia korzystania z pomieszczeń pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowe. Koszt zużytych mediów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający, 14. utrzymanie porządku na strychach budynków, 15. uczestnictwo w eksmisjach i opróżnianiu lokali, zabezpieczanie pustych lokali (drzwi, okien) przed możliwością dostania się do nich osób niepowołanych, 16. cztery razy do roku (grudzień, marzec, czerwiec, wrzesień) sprzątnięcie garażu podziemnego poprzez usunięcie luźnego pisaku i pyłu, oraz umycie powierzchni mechanicznie lub ręcznie, 17. w okresie maj – wrzesień zapewnienie pielęgnacji trawników (koszenie raz w miesiącu), utrzymanie w należytym stanie żywopłotów i drzewostanu. Na terenie nieruchomości znajdują się wysokie drzewa. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia specjalistycznego sprzętu oraz przeszkolonych pracowników. Środki chemiczne i sprzęt ogrodniczy niezbędny do zapewnienia właściwej pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości zapewni Wykonawca. Ilość żywopłotów 45mb o wysokości do 1m, 18. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym - usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych z dachów, codzienne odgarnianie śniegu z chodników przy nieruchomości, chodniku na nieruchomości przy Al. Gen. A. Chruściela „Montera” 1/3 łączącego ul. Cyrulików z ul. Strażacką oraz na dojściach do altan śmietnikowych, zjazdu do garażu podziemnego (do dwóch godzin po ustaniu opadów), 19. umieszczanie flag państwowych na budynkach z okazji świąt i rocznic państwowych oraz lokalnych. Flagi państwowe umieszczane na budynkach zapewnia Zamawiający, 20. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań półrocznych z realizacji umowy, 21. wykonywanie innych czynności w zakresie administrowania nieruchomościami nie opisanymi powyżej, a wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów.

II.5) Główny kod CPV: 70330000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 432000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na świadczenie w/w usług. Zamawiający wymaga, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn.zm.) dalej k.p., osób do wykonywania czynności w zakresie administrowania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: W zakresie doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na administrowaniu nieruchomościami o wartości min. 150 000 zł brutto. W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania: • jedna osoba wyznaczona do zarządzania nieruchomościami posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usługi zarządzania nieruchomościami • jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w zakresie kierowania robotami budowlanymi)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ) 2. Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie wykonawcy. 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w części III pkt. 1 i 2 SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 3. Zestawienie Kosztów Zamówienia - zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem (załącznik nr 5 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12, w przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów. 4. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, pod warunkiem, że wynagrodzenie to nie przekraczało minimalnego wynagrodzenia. 5. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 6. obowiązek wykazania, że zmiany określone w ust. 2 lit. b i c mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 7. w celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 2 lit. b i c, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS: a. potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, b. określające stopień, w jakim zmiana, o której mowa w ust. 2 lit. b i c wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia: a. wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, b. złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust. 8 lit. a. 9. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowane wyczerpaniem środków finansowych na zamówienie, 2) zmiana zakresu zamówienia w przypadku zmiany liczby budynków administrowanych przez Zamawiającego: a) spowodowanej przejęciem nowej nieruchomości w administrowanie; b) wyłączeniem nieruchomości z użytkowania np. decyzją PINB, w wyniku której zostają wykwaterowani mieszkańcy lub w wyniku przekazania właścicielowi; c) utraty przez Zamawiającego tytułu prawnego do administrowania nieruchomością. 3) zmiany osoby wymienionej w § 16 ust. 2 przy czym w odniesieniu do osoby ze strony Wykonawcy, ma być to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje, jak osoba dotychczasowa. 10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; • każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. *********************************************** Informacja o obowiązku podatkowym. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający informuje, że brak złożenia ww. informacji będzie postrzegał jako brak powstania obowiązku podatkowego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki: